• Polski
 • Polski
 • Privacy policy

  Data ostatniej modyfikacji: marzec 2020 r.

  Niniejsza Polityka prywatności określa sposób, w jaki VERY ADVERTISING Warszawa wykorzystujemy dane osobowe zbierane za pomocą strony internetowej va.com.pl (Strona). W szczególności w Polityce prywatności opisane zostały rodzaje danych, które pozyskujemy za pośrednictwem Strony, jak również podmioty, którym możemy je udostępniać oraz przysługujące prawa związane z wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych. Opisujemy także, w jaki sposób możesz się z nami skontaktować w sprawach dotyczących wykorzystywania Twoich danych osobowych.

  Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających ze Strony, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Aby przejść do wybranej sekcji, należy kliknąć jeden z poniższych odnośników:
  Kim jesteśmy?
  Dane, które pozyskujemy, cel ich wykorzystania i podstawa prawna
  Udostępnianie danych osobowych
  Przekazywanie danych
  Jakie prawa Ci przysługują?
  Cookies
  Odnośniki do innych stron internetowych
  Aktualizacje Polityki prywatności
  Jak się z nami skontaktować?

  Kim jesteśmy?

  My, VERY ADVERTISING jesteśmy współadministratorami Twoich danych osobowych zbieranych za pomocą Strony. Jako współadministratorzy ustaliliśmy zakres naszej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. Zasadnicza treść naszych uzgodnień:

  VERY ADVERTISING jest odpowiedzialne za przedstawienie informacji dot. przetwarzania danych osobowych zawartych w niniejszej Polityce Prywatności, określenie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych oraz dbanie o spełnienie zasad ochrony danych osobowych wskazanych w RODO

  • VERY ADVERTISING jest odpowiedzialne za przedstawienie informacji dot. przetwarzania danych osobowych zawartych w niniejszej Polityce Prywatności, określenie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych oraz dbanie o spełnienie zasad ochrony danych osobowych wskazanych w RODO
  • Współadministratorzy są wspólnie odpowiedzialni za realizację praw przysługujących na podstawie RODO osobom, których dane są przetwarzane
  • VERY ADVERTISING jest także odpowiedzialne za zgłoszenie naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu, zawiadomienie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych oraz jest odpowiedzialne za właściwe zabezpieczenie danych osobowych.

  W zakresie przetwarzania danych osobowych w celach rekrutacyjnych (opisanych szczegółowo poniżej) VERY ADVERTISING działa, jako administrator danych osobowych kandydatów.

  Dane, które pozyskujemy, cel ich wykorzystania i podstawa prawna

  W związku z prowadzeniem Strony wykorzystujemy Twoje dane osobowe w opisanych poniżej celach:

  • Korzystanie ze Strony
   W tym celu przetwarzamy Twoje dane takie jak: dane dotyczące Twojej aktywności na Stronie, adres IP, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, preferencje językowe, unikalnego ID oraz urządzenia. Podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zgodnie z Regulaminem.
  • Prowadzenie statystyk, poprawa komfortu korzystania ze Strony oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Strony
   W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące adres IP, informacje dotyczące systemu operacyjnego, przeglądarki, preferencje językowe, unikalnego ID oraz urządzenia, a także informacje dotyczące Twojej aktywności na Stronie rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ułatwieniu korzystania ze strony, generowaniu statystyk pomocnych w administrowaniu stroną oraz zapewnieniu bezpieczeństwa informatycznego Strony. Twoje dane będą przechowywane w tym celu nie dłużej niż 1 rok. Możesz nie zaakceptować zapisywania na swoim urządzeniu plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki. Może to jednak ograniczyć funkcjonalność strony internetowej, w tym uniemożliwić dostęp do niektórych jej części.
  • Rekrutacja
   W zależności od tego, do której spółki aplikujesz, Twoje dane osobowe zawarte w przesłanym zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz podane przez Ciebie w trakcie procesu rekrutacji będą przetwarzane przez VERY ADVERTISING. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub ze względu na ich niezbędność do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. termin rozpoczęcia pracy, wynagrodzenie) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek, dane wrażliwe) będą przetwarzane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO / 9 ust. 1 lit. a RODO), którą wyraziłaś/eś wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne lub wyrażając osobną zgodę na przetwarzanie danych wrażliwych i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji: • na stanowisko, którego dotyczy Twoje zgłoszenie, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a następnie przez okres 3 miesięcy, gdyby powtórzenie rekrutacji okazało się konieczne; • na inne, podobne stanowiska przez okres 1 roku, jeżeli wyrazisz zgodę na umieszczenie Twoich danych w naszej bazie kandydatów do pracy. W przypadku ewentualnych nieporozumień miedzy Tobą a VERY ADVERTISING, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • Informowanie o usługach i ostatnich projektach
   W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące adres IP, informacje dotyczące systemu operacyjnego, przeglądarki, preferencje językowe, unikalnego ID oraz urządzenia, a także informacje dotyczące Twojej aktywności na Stronie rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu naszych produktów i usług. Twoje dane będą przechowywane w tym celu nie dłużej niż 1 rok. Możesz nie zaakceptować zapisywania na swoim urządzeniu plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki. Może to jednak ograniczyć funkcjonalność strony internetowej, w tym uniemożliwić dostęp do niektórych jej części.
  • Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania
   W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w skardze, wniosku lub pytaniu, a także dane dotyczące korzystania ze Strony, związane ze zgłoszoną skargą, wnioskiem lub pytaniem. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu należytej obsługi użytkownika Strony i udzieleniu odpowiedzi na pytanie. Twoje dane będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie lub w celu podjęcia innych działań w związku z otrzymaną od Ciebie wiadomością, nie dłużej jednak niż 1 rok.
  • Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń
   W tym celu możemy przetwarzać dane osobowe dotyczące korzystania ze Strony, innych usług oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi przez okres przedawnienia tych roszczeń.

  Udostępnianie danych

  Udostępniamy Twoje dane osobowe w następujących przypadkach:

  • gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na żądanie prokuratury, Policji oraz innych organów państwowych
  • gdy jest to niezbędne dla realizacji naszych potrzeb, w szczególności: • kancelariom prawnym, agencjom rekrutacyjnym.

  Ponadto, Twoje dane osobowe mogą być przekazane dostawcom usług – podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie i w naszym imieniu:

  • dostawcom usług teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych i aplikacji, w tym narzędzi do analizy ruchu na stronie.

  Z dostawcami usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe zawieramy umowy, na mocy których podlegają oni naszym poleceniom.

  Udostępnianie danych

  Zasadniczo przetwarzamy Twoje dane osobowe w obrębie EOG. Będziemy je także przekazywać do innych miejsc, w których działają firmy świadczące usługi na naszą rzecz, np. dostawcy hostingu i systemów informatycznych w USA. Niektóre miejsca nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak w EOG. Przy przekazywaniu Twoich danych osobowych do takich miejsc dopilnujemy, aby spełnione były wszystkie wynikające z RODO wymogi w tym zakresie. Zawrzemy standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję (dostępne tutaj) z podmiotami, którym dane będą przekazywane, lub będziemy przekazywać dane osobowe podmiotom, które uzyskały certyfikację w ramach programu tarczy prywatności (Privacy Shield)

  Jakie prawa Ci przysługują?

  Masz prawo do żądania:

  • dostępu do swoich danych osobowych , uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez nas
  • kopii danych osobowych , które nam dostarczyłaś/eś i przekazania jej Tobie lub innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli wykorzystujemy Twoje dane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy
  • sprostowania Twoich danych osobowych , gdy są niekompletne lub nieprawidłowe
  • usunięcia Twoich wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli:
   • wycofałeś zgodę, a nie mamy innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych
   • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane
   • wniosłeś sprzeciw, który uznaliśmy za zasadny
   • Twoje dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem
  • ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych, tj. zażądać, abyśmy zaprzestali ich wykorzystywania; nie dotyczy to jednak przechowywania Twoich danych osobowych, w sytuacjach, gdy:
   • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych - wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych
   • kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych
   • nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń
   • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych – do czasu podjęcia przez nas decyzji co do zasadności sprzeciwu.

  Masz również prawo:

  • wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania na tej podstawie. Na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, usuniemy dane, wobec wykorzystania, których wniosłeś sprzeciw
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego VERY ADVERTISING, w tym profilowania. Po wniesieniu sprzeciwu Twoje dane nie będą już przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego
  • cofnięcia wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • w przypadku uznania, że przetwarzamy dane w sposób nieprawidłowy, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  W przypadku pytań lub w celu skorzystania z przysługujących praw skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdują się w sekcji poniżej Jak się z nami skontaktować?

  Odnośniki do innych stron internetowych

  Dla Twojej wygody i w celach informacyjnych na naszej Stronie możemy zamieszczać odnośniki do innych stron internetowych. Inne strony internetowe, do których zamieszczamy odnośniki, zazwyczaj publikują własne polityki dotyczące prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z nimi w przypadku odwiedzania takich stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści publikowane na innych stronach internetowych, za same strony ani za praktyki prowadzących je podmiotów dotyczące prywatności.

  Cookies

  Informacje gromadzone przez nas za pomocą cookies obejmują: adres IP, właściwości przeglądarki, właściwości urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, przekierowujący adres URL, informacje o aktywności na naszej Stronie oraz daty i godziny wizyt na Stronie. Pliki „cookie” to pliki tekstowe przesyłane przez strony internetowe na komputer lub inne połączone z Internetem urządzenie użytkownika, które umożliwiają jednoznaczne zidentyfikowanie przeglądarki użytkownika lub zachowanie informacji o jej ustawieniach.

  Cookies zazwyczaj zawierają nazwę witryny, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym i specjalny numer. Używamy plików cookies różniących się od siebie zarówno cyklem życia, jak i domeną internetową, od której pochodzą.

  Ze względu na cykl życia pliki cookies dzielimy na:

  • sesyjne – usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej,
  • trwałe – usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej

  Ze względu na domeną internetową, od której pochodzą, pliki cookies dzielimy na:

  • własne – ustawiane przez serwery internetowe naszej Strony,
  • osób trzecich - ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż nasza Strona.

  Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

  • Optymalizacja korzystania ze Strony (niezbędne) Używamy własnych plików cookies w celu zapewnienia użytkownikom wygody korzystania ze Strony, w tym w celu ograniczania ilości emisji pojawiających się powiadomień (o aktualizacji Polityki, wykorzystywaniu plików cookies). Używamy plików cookies, aby sprawdzić bezpieczeństwo systemu informatycznego.
  • Statystyka wyświetleń stron i podstron Serwisów (analityczne cookies)

  Używamy plików cookies podmiotów trzecich (Google Analytics) w celu liczenia wizyt w Serwisie, ich długości oraz określenia, jakie funkcjonalności Strony lub jej części były najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane. Aby zablokować Google Analytics w przeglądarce, kliknij tutaj.

  Masz możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. W pasku menu przeglądarki internetowej w sekcji "Pomoc" można znaleźć informacje, jak odrzucić zapisywanie nowych plików cookies, jak usunąć dotychczas zapisane pliki cookies, jak żądać powiadamiania o zapisaniu nowego pliku cookies oraz jak zablokować działanie plików cookies.

  Poniżej znajdują się linki do informacji o ustawieniach cookies, w tym informacji o tym usuwać cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

  Aktualizacje Polityki prywatności

  Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo aktualizowane. Informację o wszelkich istotnych zmianach w naszej Polityce prywatności zamieścimy na Stronie, a w górnej części niniejszego dokumentu wskażemy datę ostatniej aktualizacji.

  Jak się z nami skontaktować?

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (Joanna Sokolewicz-Janeczko) drogą elektroniczną:

  lub pisemnie na adres:

  • VERY ADVERTISING z siedzibą w Warszawie, ul.Rozbrat 34/36, 00-429 Warszawa